Link.

Opdateret 22-09-2013

Fakta: BAM

BAM, som også hedder 2,6-dichlorbenzamid, er nedbrydningsprodukt af pesticidet dichlobenil, der er brugt flittigt som ukrudtsmiddel i perioden 1967 til 1997. Midlet er primært brugt på gårdspladser og kommunale anlæg, da det virker mod mange slags ukrudt.  BAM er årsag til langt de fleste grundvandsforureninger, og det er fundet i 27 pct. af samtlige undersøgte prøver.

Miljøstyrelsen har forsøgt at fremskrive nedsivningen af BAM til grundvandet. Nedsivningen er vurderet for grundvandsmagasiner under tre forskellige jordbundstyper:

Magasiner, der ligger under sandjord uden lerdække, eller med tynde lag ler. Her har forureningen nået sit maksimum i år 2000 og forureningen vil i løbet af år 2020-2040 nå under grænseværdien på 0,1 g/liter. Dog vil perioden forlænges med 40-50 år, såfremt forureningskilderne ligger spredt i over store områder.

Magasiner, der ligger under 16 meter lerlag. Her vil forureningen stige frem til 2080, hvor koncentrationen når omkring 0,1 g/liter i år 2020-2040.

Magasiner, der ligger i 30 meter lerdække. Her vil BAM først nå til grundvandet i 2050-2070. Efterfølgende vil forureningen stige frem til 2150.

I beregningerne tages dog ikke højde for, at BAM muligvis bliver omsat i jorden af visse jordbakterier, som forskere fra Geus har konstateret.
(Se mere her)

Grusgrav sættes i forbindelse med massiv forurening af grundvand i naturfølsomt område.

Gamle skærver der er blevet brugt ved jernbanen risikere at forurene grundvandet omkring Vandel. Entreprenør Eigil Jensen A/S har bearbejdet ca 10,000 tons brugte skærver i en grusgrav ved Randbøldal. De kan indeholde flere tungmetaller, olie samt pesticider da de har været brugt ved jernbaner.

BT 11-08-2013

 

BT afslørede 11-08-2013 at Eigil Jensen vaskede og bearbejde skærverne i grusgraven selvom de kun må bearbejdes på godkendte pladser med menbran til at opfange de forurenede vand.
(Se mere her)

BT 11-08-2013

 

Ranbøldal Vandværk henter deres drikkevand fra en grundvands lomme der ligger under grusgraven. I 2011 afslørede en måling af grundvandet at det indeholdte en mindre mængde BAM (Dichlorbenzamind) som blev brugt i store mængder til Bla. at fjerne ukrudt fra jernbaner.
(Se mere her)

BT 11-08-2013

Skærver der er brugt ved jernbaner har oftest et fedtet gråbrun lag der indeholder tungmetaller, olie, pesticider samt andre stærkt kræftfremkaldende stoffer. Det er dette lag som er blevet vasket af i et ikke godkendt anlæg. Vaskeanlægget konstrueret til at at vaske sten rene for sand og støv. da der ikke er lavet så vaskevandet kan opsamles er dette bare løbet ud kunstige søer  og videre ned i grundvandet. Hvilket der kan have konsekvenser for undergrunden samt det lokale dyre og planteliv mange år frem i tiden.
(Se mere her)

BT 11-08-2013

Direktør for Eigil Jensen A/S Kim Jensen udtaler at der er sket en fejl hvis der er vasket og solgt forurenet jernbaneskærver fra grusgraven. Det er selvom flere tidliger og nuværende medarbejdere sige det modsatte.
(Se mere her)

BT 22-09-2013

Vejle kommune undlod at undersøge grusgraven, selv om de var blevet gjort opmærksom på miljø problemerne 10 måneder før BT afslørede miljøproblemerne.
(Se mere her)

Du er velkommen til at skrive din kommentar, men vi opfordrer dig kraftigt til at skrive den sobert og redeligt og undgå personangreb. Personangreb og krænkene komentare vil blive slettet.