Det er egentlig rystende med de mange udslip.

Det er også skræmmende, for rigtig mange udslip skyldes tekniske fejl ved ventiler, der enten selv åbner sig eller blot ikke bliver lukket rigtigt. I andre tilfælde er der uheldige sammenfald med at pumpen starter umotiveret og at svingtuden samtidig peger udover kanten på gyllebeholderen. Om disse tilfælde så skyldes sløseri eller dårlig vedligeholdelse fra landmandens side, kan man kun gisne om.

Det er egentlig sært, at industrielle virksomheder, der ligger inde med lige så mange miljøfarlige stoffer, som en landmand gør, bliver tjekket på kryds og tværs. Desuden kan virksomhederne ofte have svært ved at opnå tilladelse til at opbevare stofferne, hvis de er beliggende nær vandløb eller andre miljøfølsomme områder. Ofte får de så slet ikke en tilladelse. Hvis de så endelig får tilladelse, skal de lave opsamlingssteder til at opfange udslip, ligesom de skal foretage andre sikkerhedstiltag mod uheld.

De samme stramme regler burde gælde for landbruget. Der kan for få midler laves opsamlingssteder til at opfange gyllen, hvis der sker uheld. Der skal bare graves et hul, der kan rumme ligeså meget gylle, som beholderen indeholder og lidt til. Eller der skal laves en vold omkring beholderen.

Det er så lidt, der skal gøres, for at beskytte vores natur mod disse store kvælstofforureninger, der betyder store algeopblomstringer i vore fjorde, og dermed betydelige iltsvind, bundvendinger og desuden fiskedød.


Det er på tide, at vores miljøminister, landbrugsminister og den øvrige regeringen tager sig sammen og får styr på landbruges opbevaring af den miljøfarlige gylle.

Gylle uheld.